Ciesz się efektywną i skuteczną współpracą.

Zapoznaj się z naszymi wytycznymi.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług i bezproblemowej kooperacji bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami współpracy.

WARUNKI WSPÓŁPRACY


Ogólne warunki współpracy Zleceniodawców ze Studiem Graficznym uWu Urszula Toman obowiązujące od dnia 2.10.2020 r.

 

§1

PRZEDMIOT UMOWY 

Niniejsze Warunki Współpracy Zleceniodawców ze Studiem Graficznym uWu Urszula Toman dotyczą wszystkich zleceń i umów zawieranych pomiędzy Urszulą Toman prowadząca działalność gospodarczą Studio Graficzne uWu Urszula Toman (zwaną dalej Zleceniobiorcą), a pomiotami trzecimi, zwanymi dalej Zleceniodawcami. Przedmiotem niniejszych Warunków Współpracy jest szczegółowe określenie warunków w zakresie projektowania graficznego oraz innych usług reklamowych. 

§2

ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres kontakt@uwustudio.pl 
Składane zamówienie powinno zawierać: nazwę projektu, dane techniczne projektu, wszystkie niezbędne materiały źródłowe oraz termin oczekiwanego zakończenia prac. Przy projektach realizowanych na potrzeby druku wymagana jest specyfikacja techniczna drukarni. Zleceniobiorca nie podejmuje się poprawiania projektów wykonanych przez inne osoby. W przypadku zleceń „na cito” doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 45% wartości całego zlecenia. Zleceniobiorca nie realizuje projektów próbnych. Zleceniobiorca nie realizuje wielu koncepcji przy jednym projekcie. Chyba, że strony postanowią inaczej. Przy rozpoczęciu pracy z nowym Zleceniodawcą wymagana jest zaliczka, której wysokość jest ustalana indywidualnie i zależy od wartości zamówienia.

§3

MATERIAŁY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przed rozpoczęciem pracy projektanta Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniobiorcy wszystkie materiały niezbędne do wykonania projektu: zdjęcia, logotypy, teksty, fonty. Logotypy (jeśli wymagane w projekcie) powinny zostać przesłane w postaci plików wektorowych (*.PDF, *.eps, *.cdr, *.ai) Pliki zdjęciowe, które mają być wykorzystane w projekcie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane pliki zdjęciowe, które zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem. Zleceniobiorca może wybrać za Zleceniodawcę pliki zdjęciowe, które mają być wykorzystane w projekcie. Usługa taka jest dodatkowo płatna zgodnie z poniższym cennikiem. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem pracy projektanta, wszystkie, zredagowane ostatecznie teksty (w plikach *.txt, *.doc). Zmiana/podmiana/zastąpienie przesłanych plików w trakcie pracy jak również po ukończeniu pracy skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. W celu zapewnienia jak najlepszej współpracy Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Zleceniobiorcy niezbędne informacje dotyczące: kolorystyki projektu, ogólnego wyglądu projektu, ilości zawartych informacji, materiałów i techniki. Wszystkie materiały powinny zostać dokładnie sprawdzone przez Zleceniodawcę. Zmiana/podmiana/zastąpienie przesłanych plików w trakcie pracy jak również po ukończeniu pracy skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. Zleceniodawca bierze odpowiedzialność za wszystkie przesłane materiały i poświadcza, że żadne z materiałów nie łamią praw autorskich osób trzecich. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia spowodowane brakiem materiałów niezbędnych do ukończenia projektu. 

§4

PRZEBIEG PRAC I POPRAWKI DO PROJEKTU

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z przesłaną wersją projektu. Zleceniodawcy przysługują 3 serie poprawek (spójnych list sugerowanych zmian) do projektu. Zakres zmian, które mogą zostać wprowadzone do projektu dotyczy wyłącznie kolorystyki, typografii lub zmiany wybranych zdjęć. Jeśli poprawki dotyczą zmiany koncepcji projektu (zmian w ilości tekstu, ilości informacji, układu) lub formatu projektu naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem. Za każdą dodatkową serię poprawek doliczana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem. Zmiany do projektu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@uwustudio.pl z zachowaniem ciągłości korespondencji. 

§5

AKCEPTACJA PROJEKTU I PŁATNOŚCI

Akceptacja projektu do druku wiążę się z zakończeniem prac nad zleceniem. Po tym etapie nie nanosimy dodatkowych poprawek. Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania informacji o akceptacji projektu drogą elektroniczną na adres kontakt@uwustudio.pl z zachowaniem ciągłości korespondencji. Po zaakceptowaniu projektu Zleceniodawca otrzyma kosztorys z naniesionymi ewentualnymi dodatkowymi kosztami wraz z fakturą przelewową z terminem płatności 7 dni roboczych. Właściwe pliki w odpowiednim formacie zostaną przesłane do Zleceniodawcy po uregulowaniu faktury i otrzymaniu przez Zleceniobiorcę potwierdzenia wpłaty. W przypadku realizacji zlecenia po raz pierwszy przed rozpoczęciem prac pobierana jest opłata zadatkowa w wysokości 40% kosztów zlecenia. Zadatek odliczany jest od całości zlecenia po jego zakończeniu. Jeśli Zleceniodawca nie akceptuje projektu i nie zamierza podjąć dalszej współpracy zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniobiorcę drogą elektroniczną na adres kontakt@uwustudio.pl z zachowaniem ciągłości korespondencji, poświadczając przy tym, że nie wykorzysta żadnej z przesłanych koncepcji, projektów ani jego fragmentów. Przy braku akceptacji do druku i wycofaniu się Zleceniodawcy ze współpracy zadatek nie podlega zwrotowi. 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Potwierdzając zamówienie po otrzymaniu wstępnej wyceny, Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi Warunkami Współpracy i w pełni je akceptuje. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanego projektu w celach autopromocji. Wszelkie prawa autorskie do projektu jak i prawa zależne pozostają po stronie Zleceniobiorcy. W sprawach nie objętych Warunkami Współpracy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego. 

CENNIK DODATKOWYCH USŁUG

• ZMIANA KONCEPCJI PROJEKU                                   

(układu, wymiarów specyfikacji technicznej, ilości informacji)

 

• DODATKOWA SESJA POPRAWKOWA                         

 

• WYSZUKANIE I WYKUP ZDJĘCIA                                 

 

• WYKUPIENIE FONTÓW                                                    

 

• PRZEPISANIE TEKSTU Z GRAFIKI                                

 

• RYSOWANIE MAPEK/PLANÓW                                     


 + 30% ceny zlecenia


 

+ 50 PLN

 

 + 40 PLN/szt.

 

od 200 PLN

 

+ 50 PLN

 

+ 80 PLN/szt.